HOLGA / UPPBYGGNAD OCH FUNKTION / TEKNISKA DATA

HOLGA är en ny generation gasgeneratorer för att erhålla brännbar gas, som i ett efterföljande motor/generatoraggregat omvandlas till elström och värme.

HOLGA är en nyutvecklad och patentsökt produkt.

Utrustningen är anpassad för användning av träpellets eller flis i kvalitet G30.

HOLGA-systemet är uppbyggt i moduler. Uppställning och drift kan enkelt anpassas till lokala förhållanden. Modulerna ger även ett minimerat behov av underhåll och reparationer.

Ett intelligent PLC-system styr och övervakar processen.

HOLGA producerar c:a 5 kW elenergi och c:a 12 kW värme.

HOLGA är en optimal lösning för små förbrukare.UPPBYGGNAD OCH FUNKTION

HOLGA-Systemet består av: Gasgenerator med styrenhet, askbehållare, cyklon, filter och Motor/generator. Styrning med en modern datorutrustning.

Bränslet utgörs av pellets eller G30-flis som matas av en doseringsenhet till den patentsökta gasgeneratorn, där den omvandlas till brännbar gas. Utrustningen tillåter kontinuerlig drift utan slussar eller klaffsystem.

Stoftpartiklar i gasen separeras mekaniskt och fångas upp i en efterföljande cyklon. Efter passage av ett finfilter är gasen därefter klar att matas in i motorn.

De askrester som bildats i förgasaren transporteras automatiskt till en askbehållare. Resterna består av mineraliska beståndsdelar från veden och en liten andel träkol. Resterna kan vara utmärkt tillsats till en kompost.

Den preparerade gasen blandas med luft och leds in i förbränningsmotorn. Det optimala gas/luftförhållandet styrs automatiskt med hjälp av en lambdasond.

En generator med effekten 5,5 kW är ansluten till motorn.

Motorns kylbehov samt övertemperaturen i avgaserna tas omhand i en värmeväxlare, och är lämpligt att använda till uppvärmning av hushållsvatten och till husvärme. Även förlustvärmen från gasgeneratorn tas omhand på samma sätt.

Styrningen av anläggningen sker med en PLC, och start/stoppsignal kan ges med tryckknappar eller genom externa signaler från termostater eller andra kontrollsystem.

Visning av driftdata sker på en operatörspanel. Via denna kan också olika parametrar ställas in. Visning sker av aktuell producerad effekt och ackumulerad energiproduktion.

Uppbyggnaden i moduler ger mångfaldiga möjligheter att anpassa placeringen till en liten container eller i ett uthus.

För driften är det nödvändigt med en strömanslutning och en anslutning till en värmeförbrukare. Vi rekommenderar anslutning till en batterianläggning för lagring av elenergin.TEKNISKA DATA

Elanslutning.:
3-fas 400 V
Effekt:
5,5 kW
Säkring:
16 A
Elproduktion:
c:a 5 kW (Beroende av bränsle)
Värmeproduktion:
c:a 12 kW (Beroende av bränsle)
Bränslen:
Träpellets med 12 % fukt eller flis G30 med fukthalt 12-15 % och utan finkornig andel.
Bränsleåtgång:
1,1 kg pellets per kWh elenergi eller 1,3-1,5 kg flis per kWh elenergi.Adress
Mjällbygård 315, 30591 HALMSTAD
Telefon
Tel +46 (0) 760 282 127